Гуманітарні науки


European journal of transformation studies

The journal is a result of cooperation between scholars from Central and Eastern Europe. It focuses on social, cultural, political and economic issues which are important for this part of Europe, however topics presented in the journal concern also other themes, e.g. global crisis or terrorism. Some issues have a mono-thematic character, e.g. aforementioned global crisis, conflict in Ukraine as well as social perception of the nuclear energy. The journal was established in 2013. Publishing activity is based on social work of editors and reviewers. We created an international platform of exchange of opinions and ideas which engaged representatives of various disciplines from social sciences and humanities derived from different countries. The journal is characterized by a high level of internationalization of authorship as well as membership in the scientific advisory board. It has a clear defined editorial policy. In April 2015 it has been indexed in database ERIH Plus and in 2017 in Emerging Sources Citation Index being a part of Web of Science. 

The 1 issue of 2020 will be devoted to the 100 years of Poland-Ukrainian friendship as independent states.

The main website:
https://www.journal-transformation.org


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences

The book includes the abstracts of the 3d International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (21 November 2018).

The book includes the abstracts of the II All-Ukrainian Inter-University Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (16-17 November 2017). 

The book includes the abstracts of the 1st Inter-University Students Scientific Conference “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (17 October 2016).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Історичні і політологічні дослідження

Науковий журнал «Історичні і політологічні дослідження» (видання Донецького національного університету імені Василя Стуса) перебуває на перереєстрації. 

Журнал зареєстрований у наукометричній базі Google scholar.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов

До збірників включені тези доповідей учасників Всеукраїнських наукових конференцій «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (18 грудня 2017 р.), (18 травня 2018 р.) та (25 квітня 2019 р.), присвячених дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов і літератур, а також методики викладання іноземних мов. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми освіти і науки: досвід та сучасні технології

Збірник містить тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми освіти і науки: досвід та сучасні технології», яка проводиться у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса до Дня науки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми української літератури і фольклору

«Актуальні проблеми української літератури і фольклору» (заснований 1998-го року) є збірником, що входить до переліку фахових видань, затверджених ДАК України.

Засновником видання є Донецький національний університет імені Василя Стуса.

У Збірнику друкуються статті, що містять результати самостійних досліджень у сфері української літератури та фольклору.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст.

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника
(Вінниця, 20–21 квітня 2018 р.)

До збірника ввійшли доповіді й повідомлення учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст». 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки

Друкується за рішенням Вченої Ради Донецького національного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки

Редакційна колегія серії «Політичні науки» Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса розглядає для публікації оригінальні статті кандидатів та докторів наук, присвячені різноманітним проблемам, які є предметом досліджень в рамках сучасної політичної науки. Одноосібні статті авторів без наукових ступенів розглядаються для публікації у виключних випадках.

Публікація усіх статей безкоштовна.

Журнал Серії "Політичні науки" індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49470 (ICV 2017: 54.41; ICV 2018: 79.27) та Google Scholar.

Від початку 2018 року кожна стаття, надрукована в журналі, отримує індивідуальний індекс DOI та індексується у базі CrossRef.  
 
Журнал Серії "Політичні науки" виходить раз на рік.
 
bulletin-polit.div@donnu.edu.ua

ISSN 2617-0248 (Print)
ISSN 2617-0256 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Граматичні студії

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені проблемі моделювання граматичних одиниць та процесів у широкому розумінні. Схарактеризовано застосування методу моделювання у морфології, синтаксисі та словотворі. Висвітлено особливості моделювання словосполучень, простих і складних речень, фразеологізмів, похідних слів, словотвірних гнізд та ін.

Дослідження виконані на матеріалі української, англійської, німецької та російської мов.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Досягнення сучасної психологічної науки та практики

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 26 березня 2020 р.)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Лінгвістичні студії

Рік започаткування: 1994 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ №22549-12449ПР від 20.02.2017 р.
Видання внесено до Переліку наукових фхових видань України зі спеціальності 035 «Філологія» (категорія «Б») на підставі Наказу МОН України №409 від 17.03.2020 р.
Засновник: Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Періодичність: 2 рази на рік.
Мови: українська, російська, англійська, польська, болгарська.

Адреса редакції: кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, Донецький національний університет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, Україна, 21021.

E-mail: ls.donnu.ukr@gmail.com

ISSN 1815-3070 (print)

ISSN 2308-0019 (on-line)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність

До збірника увійшли матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції з нагоди 90-ї річниці від дня народження Олекси Тихого, присвячені дослідженню його діяльності як дисидента й правозахисника, аналізу судів над Олексою Тихим, розгляду його педагогічних поглядів та вивченню сучасних освітньо-виховних процесів. Особливу увагу приділено проблемам мовної ідентичності й функціонування української мови та культури в Україні загалом та на Донеччині зокрема.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Нові сторінки історії Донбасу

Двадцять третя та двадцять четверта книги збірки  «Нових сторінок історії Донбасу» презентують колекцію усних історій, що їх зібрано та підготовлено до друку молодими науковцями – магістрами та аспірантами ДонНУ. 

Двадцять п’ятка збірка «Нові сторінки історії Донбасу» сформовано за результатами першої Всеукраїнської конференції «Лихолобовські читання», яка була проведена 29–30 жовтня 2016 року на пошану засновниці журналу, фундаторки науко-вих шкіл з історії вугільного Донбасу, радянської урбаністики, вивчення тоталітарних режимів доктора історичних наук професора Зої Григорівни Лихолобової (1926–2014).

Двадцять шоста збірка «Нові сторінки історії Донбасу» сформована за результатами другої Всеукраїнської конференції «Лихолобовські читання», яка була проведена 4 листопада 2017 року на пошану засновниці журналу, доктора історичних наук професора Зої Григорівни Лихолобової (1926–2014).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я

Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У представлених матеріалах висвітлено широке коло актуальних проблем дослідження феномену здоров’я в сучасній психологічній науці та інших наукових галузях.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Політичне життя

«Політичне життя» – загальнополітичний, навчальний, науковий, науково-популярний журнал, присвячений дослідженням у сфері соціально-політичного та соціогуманітарного наукового знання. Тематика поданих статей має відповідати актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал «Політичне життя» включено до переліку фахових видань з політичних наук згідно наказу МОН України № 996 від 11.07.2017.

Журнал індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (ICV 2016: 51.60; ICV 2017: 65.12; ICV 2018: 76.97) та Google Scholar.

Від початку 2018 року кожна стаття, надрукована в журналі, отримує індивідуальний індекс DOI та індексується у базі CrossRef.  

Журнал виходить чотири рази на рік. 
Наразі вийшов друком третій номер за 2019 рік.

Статті для публікації в четвертому (грудневому) номері журналу приймаються до 15 листопада і виходять друком до 31 грудня.
Статті для публікації в першому (березневому) номері журналу приймаються до 15 лютого і виходять друком до 30 березня.

Публікація статей в межах черги надходження та зареєстрованого обсягу журналу є безкоштовною.

politlifejournal@gmail.com 
polit-period.div@donnu.edu.ua
Довідки за тел.: (098) 68-52-788
 
ISSN 2519-2949 (Print)
ISSN 2519-2957 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов'янських, романських та германських мовах

До збірника включені тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції «Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах» (15 грудня 2016 р.), присвяченої дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов.

Рекомендовано аспірантам, студентам старших курсів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

У збірнику висвітлено актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики.
Для широкого кола науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Триває набір статей до збірника наукових праць" Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах", вип. 37

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Філософія. Людина. Сучасність.

Збірник містить тези доповідей і виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філософія. Людина. Сучасність», яка проводиться в рамках «Філософських студій-2017» у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 4-5 квітня 2017 року.

Збірник адресовано науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, докторантам, студентам, усім, хто цікавиться розвитком філософської думки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація