Гуманітарні науки


Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences

The book includes the abstracts of the 3d International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (21 November 2018).

The book includes the abstracts of the II All-Ukrainian Inter-University Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (16-17 November 2017). 

The book includes the abstracts of the 1st Inter-University Students Scientific Conference “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (17 October 2016).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Історичні і політологічні дослідження

Науковий журнал «Історичні і політологічні дослідження» (видання Донецького національного університету імені Василя Стуса), наказом МОН № 515 від 16.05.2016 включений до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» у галузі «Історія».

Журнал зареєстрований у наукометричній базі Google scholar.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов

До збірників включені тези доповідей учасників Всеукраїнських наукових конференцій «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (18 грудня 2017 р.), (18 травня 2018 р.) та (25 квітня 2019 р.), присвячених дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов і літератур, а також методики викладання іноземних мов. 

Рекомендовано аспірантам, студентам старших курсів.

(25 квітня 2019 р.)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми української літератури і фольклору

У Збірнику друкуються статті, що містять результати самостійних досліджень у сфері української літератури та фольклору.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст.

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника
(Вінниця, 20–21 квітня 2018 р.)

До збірника ввійшли доповіді й повідомлення учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст». У матеріалах конференції висвітлено творчість поета в контексті дисидентського руху, правові аспекти діяльності митця, смислову поліфонію лірики, поетику прози. Особлива увага приділена літературно-мистецьким зв’язкам і мовним аспектам творчості Василя Стуса.

Книга розрахована на студентів-філологів, учителів-словесників, усіх шанувальників поетичного слова.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки

Друкується за рішенням Вченої Ради Донецького національного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки

Редакційна колегія серії «Політичні науки» Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса розглядає для публікації оригінальні статті кандидатів та докторів наук, присвячені різноманітним проблемам, які є предметом досліджень в рамках сучасної політичної науки. Одноосібні статті авторів без наукових ступенів розглядаються для публікації у виключних випадках.

Публікація усіх статей безкоштовна.

vsdonnu@gmail.com

bulletin-polit.div@donnu.edu.ua

ISSN 2617-0248 (Print)

ISSN 2617-0256 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Граматичні студії

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені проблемі моделювання граматичних одиниць та процесів у широкому розумінні. Схарактеризовано застосування методу моделювання у морфології, синтаксисі та словотворі. Висвітлено особливості моделювання словосполучень, простих і складних речень, фразеологізмів, похідних слів, словотвірних гнізд та ін.

Дослідження виконані на матеріалі української, англійської, німецької та російської мов.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Лінгвістичні студії

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, з'ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, визначено актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов, а також лінгвістики тексту, дискурсології й дискурс-аналізу, встановлено особливості функційної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, окреслено особливості розвитку етнолінгвістики, лінгвокультурології та ономастики, висвітлено напрями прикладної лінгвістики; висловлена оцінка актуальності та значущості нових лінгвістичних праць.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

 

ISSN 2308-0019 (Online версія)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність

До збірника увійшли матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції з нагоди 90-ї річниці від дня народження Олекси Тихого, присвячені дослідженню його діяльності як дисидента й правозахисника, аналізу судів над Олексою Тихим, розгляду його педагогічних поглядів та вивченню сучасних освітньо-виховних процесів. Особливу увагу приділено проблемам мовної ідентичності й функціонування української мови та культури в Україні загалом та на Донеччині зокрема.

Для науковців, фахівців різних галузей, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться поглядами Олекси Тихого.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Нові сторінки історії Донбасу

Двадцять третя та двадцять четверта книги збірки  «Нових сторінок історії Донбасу» презентують колекцію усних історій, що їх зібрано та підготовлено до друку молодими науковцями – магістрами та аспірантами ДонНУ. 

Двадцять п’ятка збірка «Нові сторінки історії Донбасу» сформовано за результатами першої Всеукраїнської конференції «Лихолобовські читання», яка була проведена 29–30 жовтня 2016 року на пошану засновниці журналу, фундаторки науко-вих шкіл з історії вугільного Донбасу, радянської урбаністики, вивчення тоталітарних режимів доктора історичних наук професора Зої Григорівни Лихолобової (1926–2014).

Двадцять шоста збірка «Нові сторінки історії Донбасу» сформована за результатами другої Всеукраїнської конференції «Лихолобовські читання», яка була проведена 4 листопада 2017 року на пошану засновниці журналу, доктора історичних наук професора Зої Григорівни Лихолобової (1926–2014).

Рекомендується для науковців, студентів, учителів та широкого кола читачів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Політичне життя

«Політичне життя» – загальнополітичний, навчальний, науковий, науково-популярний журнал, присвячений дослідженням у сфері соціально-політичного та соціогуманітарного наукового знання. Тематика поданих статей має відповідати актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал «Політичне життя» включено до переліку фахових видань з політичних наук згідно наказу МОН України № 996 від 11.07.2017.


Увага!

Готується вихід спеціального тематичного номеру журналу - №2 за 2019 рік.

Тематика номеру: «Захист прав дітей на окупованих територіях та під час військових конфліктів».

До числа головних, але не виключних, проблем для аналізу у межах тематики номеру пропонуються такі:
проблеми організації освіти та реалізації права на освіту;
проблеми інформаційних впливів на дітей;
проблеми реалізації правозахисту;
проблеми адміністрування конфліктних та постконфліктних територій.

Статті для публікації в тематичному номері (№2-2019) журналу приймаються
до 20 червня 2019 року і будуть надруковані до 20 липня 2019 року.

 

Журнал індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (ICV 2016: 51.60; ICV 2017: 65.12) та Google Scholar.
Від початку 2018 року кожна стаття, надрукована в журналі, отримує індивідуальний індекс DOI та індексується у базі CrossRef.  

Журнал виходить чотири рази на рік. 
Наразі вийшов друком четвертий номер журналу за 2018 рік та знаходиться у видавництві перший номер за 2019 рік.

Статті для публікації в третьому (вересневому) номері журналу приймаються до 1 вересня і виходять друком до 15 жовтня.  
Статті для публікації в четвертому (грудневому) номері журналу приймаються до 15 листопада і виходять друком до 31 грудня. 

Публікація статей в межах черги надходження та зареєстрованого обсягу журналу є безкоштовною.

politlifejournal@gmail.com 
polit-period.div@donnu.edu.ua
Довідки за тел.: (098) 68-52-788
 
ISSN 2519-2949 (Print)
ISSN 2519-2957 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов'янських, романських та германських мовах

До збірника включені тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції «Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах» (15 грудня 2016 р.), присвяченої дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов.

Рекомендовано аспірантам, студентам старших курсів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

У збірнику висвітлено актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики.
Для широкого кола науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Триває набір статей до збірника наукових праць" Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах", вип. 37

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Філософія. Людина. Сучасність.

Збірник містить тези доповідей і виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філософія. Людина. Сучасність», яка проводиться в рамках «Філософських студій-2017» у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 4-5 квітня 2017 року.

Збірник адресовано науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, докторантам, студентам, усім, хто цікавиться розвитком філософської думки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація