Гуманітарні науки


Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences

The book includes the abstracts of the 1st Inter-University Students Scientific Conference “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (17 October 2016). It is recommended to postgraduate, graduate and undergraduate students.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Історичні і політологічні дослідження

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки

Друкується за рішенням Вченої Ради Донецького національного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Граматичні студії

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені проблемі моделювання граматичних одиниць та процесів у широкому розумінні. Схарактеризовано застосування методу моделювання у морфології, синтаксисі та словотворі. Висвітлено особливості моделювання словосполучень, простих і складних речень, фразеологізмів, похідних слів, словотвірних гнізд та ін.

Дослідження виконані на матеріалі української, англійської, німецької та російської мов.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Лінгвістичні студії

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, з'ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, визначено актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов, а також лінгвістики тексту, дискурсології й дискурс-аналізу, встановлено особливості функційної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, окреслено особливості розвитку етнолінгвістики, лінгвокультурології та ономастики, висвітлено напрями прикладної лінгвістики; висловлена оцінка актуальності та значущості нових лінгвістичних праць.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

 

ISSN 2308-0019 (Online версія)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність

До збірника увійшли матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції з нагоди 90-ї річниці від дня народження Олекси Тихого, присвячені дослідженню його діяльності як дисидента й правозахисника, аналізу судів над Олексою Тихим, розгляду його педагогічних поглядів та вивченню сучасних освітньо-виховних процесів. Особливу увагу приділено проблемам мовної ідентичності й функціонування української мови та культури в Україні загалом та на Донеччині зокрема.

Для науковців, фахівців різних галузей, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться поглядами Олекси Тихого.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Нові сторінки історії Донбасу

Двадцять третя та двадцять четверта книги збірки  «Нових сторінок історії Донбасу» презентують колекцію усних історій, що їх зібрано та підготовлено до друку молодими науковцями – магістрами та аспірантами ДонНУ. Ці роботи є свідченнями з маловивчених або спірних чи до сьогодні «закритих» від спеціалістів сюжетів з історії Донеччини та Луганщини, це людський вимір історичного процесу зі всіма його суб’єктивностями та намаганням осмислити складний особистісний досвід життя/виживання. Збірку укладено хронологічним принципом, в ній виділено дві рубрики: «Війна» й «Повоєнні роки та радянська стабільність». Рекомендується для науковців, студентів, учителів та широкого кола читачів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Політичне життя

«Політичне життя» – загальнополітичний, навчальний, науковий, науково-популярний журнал, присвячений дослідженням у сфері соціально-політичного та соціогуманітарного наукового знання. Тематика поданих статей має відповідати актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал «Політичне життя» включено до переліку фахових видань з політичних наук згідно наказу МОН України № 996 від 11.07.2017.


Журнал індексується в базі даних Google Scholar та зареєстровано у міжнародній науковометричній базі даних Index Copernicus. 

Журнал виходить чотири рази на рік.
 
Наразі вийшов друком третій номер журналу за 2017 рік.
Статті для публікації в четвертому (грудневому) номері журналу приймаються до 1 грудня 2017 року і будуть надруковані до 31 грудня 2017 року. 
Статті для публікації в першому (березневому) номері журналу приймаються до 28 лютого 2018 року і будуть надруковані до 30 березня 2018 року. 
 
politzhyttya@i.ua 
polit-period.div@donnu.edu.ua
 
 
ISSN 2519-2957 (Online версія)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов'янських, романських та германських мовах

До збірника включені тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції «Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах» (15 грудня 2016 р.), присвяченої дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов.

Рекомендовано аспірантам, студентам старших курсів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

У збірнику висвітлено актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики.
Для широкого кола науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Друкується за рішенням Вченої Ради Донецького національного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Філософія. Людина. Сучасність.

Збірник містить тези доповідей і виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філософія. Людина. Сучасність», яка проводиться в рамках «Філософських студій-2017» у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 4-5 квітня 2017 року.

Збірник адресовано науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, докторантам, студентам, усім, хто цікавиться розвитком філософської думки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація