Економіко-правові науки


Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Економіка і організація управління

Наукова спрямованість журналу – теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження актуальних проблем економіки (макро-, мезо- та мікрорівні), науково-методологічні засади організації управління, сучасні аспекти управлінської діяльності у сфері виробництва, людських ресурсів, маркетингу тощо.

Видання внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.).

Видання включено до закордонних і національних реферативни та наукометричних баз даних: Google Scholar з 2016 року; CrossRef з 2018 року; Репозиторій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з 2016 року

Звертаємо Вашу увагу, що починаючи з випуску №3 за 2018 р. кожній статті, розміщеній у паперовому та електронному варіантах журналу, привласнюється  ідентифікатор DOI.

Контакти редакції:
ecoman-period.div@donnu.edu.ua

ISSN 2307-2318 (Print)

ISSN 2707-9899 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи

Збірка матеріалів містить результат міжнародної науково-практичної дискусії про основні тренди впровадження принципів європейського простору вищої освіти в Україні, виклики ринку праці та переосмислення ролі університетів у підготовці фахівців з соціально-поведінкових наук, напрацювання інноваційних освітніх практик підвищення кваліфікації викладачів та підготовки фахівців: політологів, психологів, економістів. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Правничий часопис Донецького університету

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, аграрного, земельного та екологічного права, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Журнал також інформує про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22584-12484 ПР від 28.02.2017 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з юридичних наук (додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 р.  № 1714)

Журнал виходить двічі на рік.

 law-journal.div@donnu.edu.ua
Довідки за тел.: (067) 92-569-13

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір

У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір», присвяченої пам’яті професора В.Д. Волкова, що відбулася 23 квітня 2019 року на базі Хмельницької філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ЧЭС и ГУАМ

Збірник наукових праць "Проблеми та перспективи співпраці між країнами південно-східної Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ"

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект

В сборнике помещены статьи, в которых обобщены результаты научных исследований работников высших учебных заведений Украины и других стран, академических и отраслевых научных организаций, а также ведущих предприятий важнейших отраслей промышленности страны. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Фінанси, облік, банки

Збірник містить статті, у яких висвітлюються сучасні проблеми теорії та практики фінансів, банківської системи, бухгалтерського обліку, статистики, інформаційного забезпечення управління економічними суб’єктами, розвитку фінансових ринків та інструментів.
Статті представляють інтерес для вчених, викладачів ВНЗ, аспірантів, магістрів, практичних робітників.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація