Наукові журнали ДонНУ

Про наукові журнали в ДонНУ

На цьому сайті Ви можете знайти всі наукові журнали Донецького національного університету

Логотип заголовку сторінки

Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов

До збірника включені тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (18 грудня 2017 р.), присвяченої дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов і літератур, а також методики викладання іноземних мов. Рекомендовано аспірантам, студентам старших курсів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences

The book includes the abstracts of the 1st Inter-University Students Scientific Conference “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (17 October 2016). It is recommended to postgraduate, graduate and undergraduate students.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Донецького національного університету Серія А: Природничі науки

Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки

Всі статті рецензуються. Рецензенти - досвідчені професіонали з усіх розділів журналу, головним чином доктора наук, професора науково-дослідних установ України та вузів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки

Друкується за рішенням Вченої Ради Донецького національного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки
Логотип заголовку сторінки

Вісник Донецького національного університету. Серія політичні науки

Редакційна колегія серії «Політичні науки» Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса розглядає для публікації оригінальні статті кандидатів та докторів наук, присвячені різноманітним проблемам, які є предметом досліджень в рамках сучасної політичної науки. Одноосібні статті авторів без наукових ступенів розглядаються для публікації у виключних випадках.

Статті для друку у №2-2017 "Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки" приймаються до 30 листопада 2017 року.

Надання електронного макету номера планується на початку січня 2018 року.

vsdonnu@gmail.com

bulletin-polit.div@donnu.edu.ua


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки

Для публікації у «Віснику Донецького національного університету. Серія філософські науки» приймаються раніше не опубліковані наукові роботи з філософської проблематики.

Друкується за рішенням Вченої Ради Донецького національного університету імені Василя Стуса.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки

Журнал публікує результати теоретичних і (або) експериментальних досліджень, а також оглядових статей з аналітичної, неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної, квантової та структурної хімії, біохімії, медичної та фармацевтичної хімії, хімії високомолекулярних сполук, полімерів та композитів, нанохімії, вуглехімії, хімічного матеріалознавства, хімічної екології та агрохімії, хімічної освіти.

Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти в галузі хімічних наук.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник студентського наукового товариства
Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми української літератури і фольклору

У Збірнику друкуються статті, що містять результати самостійних досліджень у сфері української літератури та фольклору.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Граматичні студії

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені проблемі моделювання граматичних одиниць та процесів у широкому розумінні. Схарактеризовано застосування методу моделювання у морфології, синтаксисі та словотворі. Висвітлено особливості моделювання словосполучень, простих і складних речень, фразеологізмів, похідних слів, словотвірних гнізд та ін.

Дослідження виконані на матеріалі української, англійської, німецької та російської мов.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення.

Збірник містить тези доповідей Першої міжнародної науково–практичної конференції «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», 10–11 жовтня 2017 р.

В збірнику висвітлені на основі історичних та культурних надбань значення екологічної культури як основного фактору безпечної перспективи розвитку суспільства, здійснено пошук шляхів вирішення проблем екологічної безпеки та зниження екологічних ризиків в регіоні, обговорено майбутню співпрацю представників державних органів, бізнесу, навчальних закладів, наукових установ в сфері підвищення рівня захисту природного середовища, зібраний практичний досвід та результати наукових досліджень.

Розрахований на наукових співробітників та спеціалістів.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економіка і організація управління

В журналі розміщено статті, в яких розглядаються актуальні питання економіки та управління на національному, регіональному та корпоративному рівнях. Порушено проблематику забезпечення розвитку аграрної галузі, сучасні питання організації бухгалтерського обліку, маркетингової діяльності, формування маркетингової, інноваційної та енергетичної стратегії суб’єктів господарювання, стратегії комерціалізації інноваційного розвитку національної економіки. Викладено результати статистичного аналізу викликів і трендів економічної кризи, опрацювання методології аналізу регіонального економічного ризику, обґрунтування домінант інтелектуального лідерства, узагальнення світового досвіду оцінювання гендерної нерівності, дослідження проблем ринку праці та розвитку освіти.
Наведені в журналі статті будуть корисними для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів-практиків, аспірантів, докторантів та студентів.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки
Логотип заголовку сторінки
Логотип заголовку сторінки

Лінгвістичні студії

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, з'ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, визначено актуальні проблеми зіставно-типологічного вивчення мов, а також лінгвістики тексту, дискурсології й дискурс-аналізу, встановлено особливості функційної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, окреслено особливості розвитку етнолінгвістики, лінгвокультурології та ономастики, висвітлено напрями прикладної лінгвістики; висловлена оцінка актуальності та значущості нових лінгвістичних праць.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

 

ISSN 2308-0019 (Online версія)


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність

До збірника увійшли матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції з нагоди 90-ї річниці від дня народження Олекси Тихого, присвячені дослідженню його діяльності як дисидента й правозахисника, аналізу судів над Олексою Тихим, розгляду його педагогічних поглядів та вивченню сучасних освітньо-виховних процесів. Особливу увагу приділено проблемам мовної ідентичності й функціонування української мови та культури в Україні загалом та на Донеччині зокрема.

Для науковців, фахівців різних галузей, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться поглядами Олекси Тихого.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Нові сторінки історії Донбасу

Двадцять третя та двадцять четверта книги збірки  «Нових сторінок історії Донбасу» презентують колекцію усних історій, що їх зібрано та підготовлено до друку молодими науковцями – магістрами та аспірантами ДонНУ. Ці роботи є свідченнями з маловивчених або спірних чи до сьогодні «закритих» від спеціалістів сюжетів з історії Донеччини та Луганщини, це людський вимір історичного процесу зі всіма його суб’єктивностями та намаганням осмислити складний особистісний досвід життя/виживання. Збірку укладено хронологічним принципом, в ній виділено дві рубрики: «Війна» й «Повоєнні роки та радянська стабільність». Рекомендується для науковців, студентів, учителів та широкого кола читачів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Політичне життя

«Політичне життя» – загальнополітичний, навчальний, науковий, науково-популярний журнал, присвячений дослідженням у сфері соціально-політичного та соціогуманітарного наукового знання. Тематика поданих статей має відповідати актуальним проблемам соціально-політичної реальності та сучасного політичного дискурсу. Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування.

Журнал «Політичне життя» включено до переліку фахових видань з політичних наук згідно наказу МОН України № 996 від 11.07.2017.


Журнал індексується в базі даних Google Scholar та зареєстровано у міжнародній науковометричній базі даних Index Copernicus. 

Журнал виходить чотири рази на рік.
 
Наразі вийшов друком третій номер журналу за 2017 рік.
Статті для публікації в четвертому (грудневому) номері журналу приймаються до 1 грудня 2017 року і будуть надруковані до 31 грудня 2017 року. 
Статті для публікації в першому (березневому) номері журналу приймаються до 28 лютого 2018 року і будуть надруковані до 30 березня 2018 року. 
 
politzhyttya@i.ua 
polit-period.div@donnu.edu.ua
 
 
ISSN 2519-2957 (Online версія)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Правничий часопис Донецького університету

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, аграрного, земельного та екологічного права, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Журнал також інформує про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін.

Видання розраховано на науковців, викладачів, юристів-практиків, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект

В сборнике помещены статьи, в которых обобщены результаты научных исследований работников высших учебных заведений Украины и других стран, академических и отраслевых научных организаций, а также ведущих предприятий важнейших отраслей промышленности страны. Представлены также статьи сотрудников международных, государственных и региональных организаций, органов власти, занимающихся вопросами развития внешнеэкономических связей на соответствующих уровнях.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ЧЭС и ГУАМ

Збірник наукових праць "Проблеми та перспективи співпраці між країнами південно-східної Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ"


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов'янських, романських та германських мовах

До збірника включені тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції «Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах» (15 грудня 2016 р.), присвяченої дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов.

Рекомендовано аспірантам, студентам старших курсів.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

1 - 25 з 30 результатів