Наукові журнали ДонНУ

Про наукові журнали в ДонНУ

На цьому сайті Ви можете знайти всі наукові журнали Донецького національного університету імені Василя Стуса

Логотип заголовку сторінки

Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса.

Матеріали наукових конференцій професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за періоди: 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.) та 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.)


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історичні і політологічні дослідження

Науковий журнал «Історичні і політологічні дослідження» (видання Донецького національного університету імені Василя Стуса) перебуває на перереєстрації. 

Журнал зареєстрований у наукометричній базі Google scholar.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

XII Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi, присвячена 215-й рiчницi з дня народження В. Буняковського

Тези доповідей до XII Мiжнародної алгебраїчної конференцiї в Українi, присвяченій 215-й рiчницi з дня народження В. Буняковського, яка відбулася 02–06 липня 2019 р.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність

До збірника увійшли матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції з нагоди 90-ї річниці від дня народження Олекси Тихого, присвячені дослідженню його діяльності як дисидента й правозахисника, аналізу судів над Олексою Тихим, розгляду його педагогічних поглядів та вивченню сучасних освітньо-виховних процесів. Особливу увагу приділено проблемам мовної ідентичності й функціонування української мови та культури в Україні загалом та на Донеччині зокрема.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи

Збірка матеріалів містить результат міжнародної науково-практичної дискусії про основні тренди впровадження принципів європейського простору вищої освіти в Україні, виклики ринку праці та переосмислення ролі університетів у підготовці фахівців з соціально-поведінкових наук, напрацювання інноваційних освітніх практик підвищення кваліфікації викладачів та підготовки фахівців: політологів, психологів, економістів. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Нові сторінки історії Донбасу

Двадцять третя та двадцять четверта книги збірки  «Нових сторінок історії Донбасу» презентують колекцію усних історій, що їх зібрано та підготовлено до друку молодими науковцями – магістрами та аспірантами ДонНУ. 

Двадцять п’ятка збірка «Нові сторінки історії Донбасу» сформовано за результатами першої Всеукраїнської конференції «Лихолобовські читання», яка була проведена 29–30 жовтня 2016 року на пошану засновниці журналу, фундаторки науко-вих шкіл з історії вугільного Донбасу, радянської урбаністики, вивчення тоталітарних режимів доктора історичних наук професора Зої Григорівни Лихолобової (1926–2014).

Двадцять шоста збірка «Нові сторінки історії Донбасу» сформована за результатами другої Всеукраїнської конференції «Лихолобовські читання», яка була проведена 4 листопада 2017 року на пошану засновниці журналу, доктора історичних наук професора Зої Григорівни Лихолобової (1926–2014).


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я

Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У представлених матеріалах висвітлено широке коло актуальних проблем дослідження феномену здоров’я в сучасній психологічній науці та інших наукових галузях.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Правничий часопис Донецького університету

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, аграрного, земельного та екологічного права, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Журнал також інформує про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22584-12484 ПР від 28.02.2017 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з юридичних наук (додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 р.  № 1714)

Журнал виходить двічі на рік.

 law-journal.div@donnu.edu.ua
Довідки за тел.: (067) 92-569-13


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір

У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір», присвяченої пам’яті професора В.Д. Волкова, що відбулася 23 квітня 2019 року на базі Хмельницької філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект

В сборнике помещены статьи, в которых обобщены результаты научных исследований работников высших учебных заведений Украины и других стран, академических и отраслевых научных организаций, а также ведущих предприятий важнейших отраслей промышленности страны. 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках ЧЭС и ГУАМ

Збірник наукових праць "Проблеми та перспективи співпраці між країнами південно-східної Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ"


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов'янських, романських та германських мовах

До збірника включені тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції «Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах» (15 грудня 2016 р.), присвяченої дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов.

Рекомендовано аспірантам, студентам старших курсів.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

У збірнику висвітлено актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики.
Для широкого кола науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Триває набір статей до збірника наукових праць" Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах", вип. 37


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини

Збірка матеріалів Міжнародної наукової студентської конференції «Травневі студії 2019: історія, політологія, міжнародні відносини» та Міжнародної наукової конференції «Травневі студії 2020: історія, міжнародні відносини».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Філософія. Людина. Сучасність.

Збірник містить тези доповідей і виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філософія. Людина. Сучасність», яка проводиться в рамках «Філософських студій-2017» у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 4-5 квітня 2017 року.

Збірник адресовано науковцям, викладачам вищої школи, аспірантам, докторантам, студентам, усім, хто цікавиться розвитком філософської думки.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фінанси, облік, банки

Збірник містить статті, у яких висвітлюються сучасні проблеми теорії та практики фінансів, банківської системи, бухгалтерського обліку, статистики, інформаційного забезпечення управління економічними суб’єктами, розвитку фінансових ринків та інструментів.
Статті представляють інтерес для вчених, викладачів ВНЗ, аспірантів, магістрів, практичних робітників.

 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки
Логотип заголовку сторінки

Хімічні проблеми сьогодення

Хімічні проблеми сьогодення (ХПС): збірник тез доповідей X Української та І Міжнародної (ХІ Української), ІI Міжнародної (ХІI Української), IІI Міжнародної (ХIІI Української) наукових конференцій студентів, аспірантів і молодих учених, 
 27–29 березня 2017 р., 27–29 березня 2018 р., 19–21 березня 2019 р. та 25–27 березня 2020 р. м. Вінниця

ISSN 2708-0536 (Print)
ISSN 2708-0544 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Юридична освіта у сучасному вимірі.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, проведеної з нагоди XI Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до 80-річчя Донецького національного університету імені Василя Стуса та професійного свята науковців – Дня науки, 80-річчя з дня народження професора В.Д. Волкова (20 квітня 2017 р.)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

26 - 44 з 44 результатів