Наукові журнали ДонНУ

Про наукові журнали в ДонНУ

На цьому сайті Ви можете знайти всі наукові журнали Донецького національного університету імені Василя Стуса

Логотип заголовку сторінки
Логотип заголовку сторінки
Логотип заголовку сторінки
Логотип заголовку сторінки

European journal of transformation studies

The journal is a result of cooperation between scholars from Central and Eastern Europe. It focuses on social, cultural, political and economic issues which are important for this part of Europe, however topics presented in the journal concern also other themes, e.g. global crisis or terrorism. Some issues have a mono-thematic character, e.g. aforementioned global crisis, conflict in Ukraine as well as social perception of the nuclear energy. The journal was established in 2013. Publishing activity is based on social work of editors and reviewers. We created an international platform of exchange of opinions and ideas which engaged representatives of various disciplines from social sciences and humanities derived from different countries. The journal is characterized by a high level of internationalization of authorship as well as membership in the scientific advisory board. It has a clear defined editorial policy. In April 2015 it has been indexed in database ERIH Plus and in 2017 in Emerging Sources Citation Index being a part of Web of Science. 

The 1 issue of 2020 will be devoted to the 100 years of Poland-Ukrainian friendship as independent states.

The main website:
https://www.journal-transformation.orgПерегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences

The book includes the abstracts of the 3d International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (21 November 2018).

The book includes the abstracts of the II All-Ukrainian Inter-University Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (16-17 November 2017). 

The book includes the abstracts of the 1st Inter-University Students Scientific Conference “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (17 October 2016).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Донецького національного університету Серія А: Природничі науки

Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки

Всі статті рецензуються. Рецензенти - досвідчені професіонали з усіх розділів журналу, головним чином доктора наук, професора науково-дослідних установ України та вузів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки

Друкується за рішенням Вченої Ради Донецького національного університету

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки
Логотип заголовку сторінки

Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки

Редакційна колегія серії «Політичні науки» Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса розглядає для публікації оригінальні статті кандидатів та докторів наук, присвячені різноманітним проблемам, які є предметом досліджень в рамках сучасної політичної науки. Одноосібні статті авторів без наукових ступенів розглядаються для публікації у виключних випадках.

Публікація усіх статей безкоштовна.

Журнал Серії "Політичні науки" індексується у міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49470 (ICV 2017: 54.41; ICV 2018: 79.27) та Google Scholar.

Від початку 2018 року кожна стаття, надрукована в журналі, отримує індивідуальний індекс DOI та індексується у базі CrossRef.  
 
Журнал Серії "Політичні науки" виходить раз на рік.
 
bulletin-polit.div@donnu.edu.ua

ISSN 2617-0248 (Print)
ISSN 2617-0256 (Online)


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки

Для публікації у «Віснику Донецького національного університету. Серія філософські науки» приймаються раніше не опубліковані наукові роботи з філософської проблематики.

Друкується за рішенням Вченої Ради Донецького національного університету імені Василя Стуса.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки

Журнал публікує результати теоретичних і (або) експериментальних досліджень, а також оглядових статей з аналітичної, неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної, квантової та структурної хімії, біохімії, медичної та фармацевтичної хімії, хімії високомолекулярних сполук, полімерів та композитів, нанохімії, вуглехімії, хімічного матеріалознавства, хімічної екології та агрохімії, хімічної освіти.

ISSN 2617-0868 (Print версія)
ISSN 2617-0876 (Online версія)


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник студентського наукового товариства
Логотип заголовку сторінки

Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов

До збірників включені тези доповідей учасників Всеукраїнських наукових конференцій «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (18 грудня 2017 р.), (18 травня 2018 р.) та (25 квітня 2019 р.), присвячених дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов і літератур, а також методики викладання іноземних мов. 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми української літератури і фольклору

«Актуальні проблеми української літератури і фольклору» (заснований 1998-го року) є збірником, що входить до переліку фахових видань, затверджених ДАК України.

Засновником видання є Донецький національний університет імені Василя Стуса.

У Збірнику друкуються статті, що містять результати самостійних досліджень у сфері української літератури та фольклору.

 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст.

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника
(Вінниця, 20–21 квітня 2018 р.)

До збірника ввійшли доповіді й повідомлення учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст». 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Граматичні студії

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені проблемі моделювання граматичних одиниць та процесів у широкому розумінні. Схарактеризовано застосування методу моделювання у морфології, синтаксисі та словотворі. Висвітлено особливості моделювання словосполучень, простих і складних речень, фразеологізмів, похідних слів, словотвірних гнізд та ін.

Дослідження виконані на матеріалі української, англійської, німецької та російської мов.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

«Граматичні читання – Х» Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, з‘ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функційні вияви в тексті, встановлено особливості семантики фразеологічних і лексичних одиниць, висвітлено напрями та методи прикладних лінгвістичних досліджень. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Донецький археологічний збірник

Збірка містить статті з проблем археології Євразії від доби бронзи до античності, публікації матеріалів археологічних розкопок, розвідки з історії археології та персоналії.

ISSN 2218-2284 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Досягнення сучасної психологічної науки та практики

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 26 березня 2020 р.)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення.

Збірник містить тези доповідей Першої міжнародної науково–практичної конференції «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення», 10–11 жовтня 2017 р.
В збірнику висвітлені на основі історичних та культурних надбань значення екологічної культури як основного фактору безпечної перспективи розвитку суспільства, здійснено пошук шляхів вирішення проблем екологічної безпеки та зниження екологічних ризиків в регіоні, обговорено майбутню співпрацю представників державних органів, бізнесу, навчальних закладів, наукових установ в сфері підвищення рівня захисту природного середовища, зібраний практичний досвід та результати наукових досліджень.

 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економіка і організація управління

Наукова спрямованість журналу – теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження актуальних проблем економіки (макро-, мезо- та мікрорівні), науково-методологічні засади організації управління, сучасні аспекти управлінської діяльності у сфері виробництва, людських ресурсів, маркетингу тощо.

Видання внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.)

Звертаємо Вашу увагу, що починаючи з випуску №3 за 2018 р. кожній статті, розміщеній у паперовому та електронному варіантах журналу, привласнюється  ідентифікатор DOI.

Контакти редакції:
ecoman-period.div@donnu.edu.ua

ISSN 2307-2318 (Print)
ISSN 2707-9899 (Online)
Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса.

Матеріали наукових конференцій професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за періоди: 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.) та 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.)


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історичні і політологічні дослідження

Науковий журнал «Історичні і політологічні дослідження» (видання Донецького національного університету імені Василя Стуса), наказом МОН № 515 від 16.05.2016 включений до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» у галузі «Історія».

Журнал зареєстрований у наукометричній базі Google scholar.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Лінгвістичні студії

«Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» – реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та вишів різних країн. Видання містить оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, зокрема, з актуальних проблем теорії мови, дериватології, еволюції морфологічних та синтаксичних категорій, зіставнотипологічного вивчення мов та лінгвістики тексту, дискурсивних студій та дискурс аналізу, особливостей функційної семантики лексичних та фразеологічних одиниць, площини прикладної лінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, ономастики та історії мов тощо.
Кожна стаття видання й видання загалом містять DOI.

ISSN 1815-3070 (print)
ISSN 2308-0019 (on-line)


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

XII Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi, присвячена 215-й рiчницi з дня народження В. Буняковського

Тези доповідей до XII Мiжнародної алгебраїчної конференцiї в Українi, присвяченій 215-й рiчницi з дня народження В. Буняковського, яка відбулася 02–06 липня 2019 р.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

1 - 25 з 41 результатів